Deti ZŠ a SŠ

PRIMA KIDS

Detský program v Prime je starostlivo prepracovaný a perfektne osvedčený a máme s ním dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na systematické osvojovanie jazyka, dôraz kladieme na neustále opakovanie a ústnu komunikáciu, nie memoroanie slovíčok a izolovanú výučbu gramatiky. Na hodinách nepracujeme len s učebnicou; často využívame extra kopírovateľné materiály ako podklad pre komunikáciu, projekty, metodické hry, videá a iné doplnkové materiály. Vo vybraných ročníkoch majú deti bezkonkurenčnú možnosť ukončiť ročník dobrovoľnou medzinárodnou skúškou YLE Cambridge a dokázať tak sebe i okoliu, že úspešne zvládajú medzinárodné štandardy v príslušnom veku.

Variant 1

• Forma štúdia: 2 x 45 min. / Týž.
• Vek študentov: prváci až tretiaci (resp. štvrtáci) ZŠ
• Počet študentov v skupine: 8 až 10
• Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok (výnimočne štvrtok a piatok alebo iné dni)
• Počet hodín za školský rok: 68 x 45 minút
• Učebnice: Kid's Box 1 a 2
 

Variant 2

• Forma štúdia: 2 x 60 min. / týž.
• Vek študentov: štvrtáci až siedmaci (resp. ôsmaci) ZŠ
• Počet študentov v skupine: 10 až 12
• Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok (výnimočne štvrtok a piatok alebo iné dni)
• Počet hodín za školský rok: 68 x 60 minút
• Učebnice: Kid's Box 3 a 4, Prepare 2 a 3

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.

Jazyková škola Prima pre zaneprázdnených rodičov cez letné prázdniny prináša svoj vlastný jedinečný formát LETNÉHO DENNÉHO TÁBORA. Viac informácií nájdete v sekcii Letné denné tábory.

PRIMA TEENS

Veľmi dobre vieme, že hlavnou motiváciou tínedžerov je bez problémov zvládnuť učivo preberané na ZŠ alebo SŠ a okrem toho úspešne absolvovať maturitnú skúšku z angličtiny. Z toho dôvodu aj výber učebníc je nastavený tak, aby študenti v tomto veku prišli do kontaktu s gramatikou preberanou na školách v ich veku a hlavne typmi cvičení, ktoré sa objavujú na skúškach (medzinárodných, maturitnej). Aj v tomto veku samozrejme kladieme prirodzený dôraz na komunikáciu, ale študentov zároveň nenásilne pripravujeme na úspešné zvládnutie testov a skúšok v škole. Učebnice sú na každej hodine dopĺňané komunikatívnymi aktivitami z okruhu tém, ktoré sú tínedžerom blízke, ale aj tých, s ktorými na skúškach môžu prísť do kontaktu. Hodiny okoreňujeme aj nahrávkami/videami a reáliami zo života anglicky hovoriacich krajín a iným doplnkovým materiálom. V každom ročníku majú študenti bezkonkurenčnú možnosť ukončiť ročník dobrovoľnou medzinárodnou skúškou Cambridge v E-KU v Nitre.
 

Variant 3

• Forma štúdia: 2 x 90 min. / týž.
• Vek študentov: ôsmaci ZŠ až stredoškoláci
• Počet študentov v skupine: 10 až 12
• Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok
• Počet hodín za školský rok: 68 x 90 minút
• Učebnice: Gateway to Maturita, B1, B1+ a B2

Tu nájdete aktuálny cenník a zľavy.