Preklady z/do angličtiny

ÚRADNÉ (SÚDNE) PREKLADY

Úradné preklady robíme za zákonom stanovené ceny (Vyhláška 565/2008, ktorou sa mení Vyhláška 491/2004).
V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku školy, úradnú prekladateľku, Zuzanu Labudovú na e-mailovej adrese info@prima-skola.com alebo na telefónnom čísle +421 905 971 432.

Zadávanie prekladov a preberanie prekladov: počas úradných hodín školy (úradné hodiny v aktuálnom školskom roku nájdete tu).

Cena za normostranu: 19,92 EUR (každá začatá strana)
Bezodkladné vyhotovenie prekladu (do 24 hodín alebo cez víkend/sviatky): + 50%


Poznámky:
Štandardná rýchlosť prekladu je 4 normostrany / deň.
Výpočet ceny na normostranu:
Normostrana sa počíta z hotového prekladu, nie z originálu.
1 normostrana = 60 úderov, 30 riadkov vrátane medzier, t.j. 1.800 znakov.
Pri úradných prekladoch je každá začatá strana považovaná za normostranu, resp. podľa dohody.
Text v anglickom jazyku býva spravidla dlhší ako text v slovenskom jazyku (o cca 10%).
 

NEÚRADNÉ PREKLADY

Cenník štandardných (neúradných) prekladov

Preklad textu všeobecného charakteru: 16,00 EUR
Preklad textu odborného charakteru: 19,00 EUR
Korektúra preloženého textu: 7,50 EUR
Preklad všeobecného a odborného textu do 24 hodín a cez víkend a sviatky: + 50% k uvedenej cene za normostranu

Poznámky:
Ceny sú uvádzané za normostranu.
Štandardná rýchlosť prekladu je 4 normostrany / deň.
Výpočet ceny na normostranu:
Normostrana sa počíta z hotového prekladu, nie z originálu.
1 normostrana = 60 úderov, 30 riadkov vrátane medzier, t.j. 1.800 znakov.
Rozsah prekladu sa pri neúradných prekladoch zaokrúhľuje na pol normostrany smerom nahor.
Text v anglickom jazyku býva spravidla dlhší ako text v slovenskom jazyku (o cca 10%).
Pri preklade väčšieho množstva normostrán poskytujeme množstevnú zľavu po vzájomnej dohode.
Ceny sú uvedené bez DPH, ak je odberateľ platca DPH. Cenník je platný od 15.6.2023.


Z/Do iných jazykov neprekladáme.